Projekt : Efektivní využití školního prostranství

Projekt je spolufinancovaný se Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřený na větší využití školních zahrad. Naše škola v rámci tohoto projektu vybuduje broukoviště s naučnou tabulí, bylinkovou zahrádku s naučnou tabulí, vyvýšené záhony pro výuku pracovních činností, dvě plně vybavené venkovní učebny a venkovní divadlo.

                            „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“


ODKAZ NA STRÁNKU STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODKAZ NA STRÁNKU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍAKCE PROJEKTU :


BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Zákoutí našeho školního prostranství rozkvetlo díky vybudování bylinkové zahrádky. Bylo v ní usazeno osm vyvýšených záhonů, které žáci využívají pro pěstování bylinek. Dále se zde nachází naučná tabule, kde žáci v rámci předmětů přírodopisu a informatiky vytvořili naučné karty o jednotlivých bylinkách.


VENKOVNÍ DIVADLO
Na podzim 2022 jsme dokončili výstavbu nového venkovního divadla. Byla to nejnáročnější část z celého projektu z hlediska zajištění materiálu, stavební firmy a finančních prostředků. Nakonec se vše podařilo a my se můžeme těšit na jaro 2023, kdy budeme moci divadlo plně využívat.


BROUKOVIŠTĚ
Žáci z přírodovědného kroužku vytvořili naučnou tabuli, kam umístili obrázky jednotlivých brouků, kteří našli svůj domov na nově vybudovaném broukovišti. V následujícím školním roce mají v plánu doplnit obrázky informacemi a postřehy o jednotlivých druzích brouků.
DÝŇOVÁNÍ
Dne 31. 10. 2022 proběhlo DÝŇOVÁNÍ ve školní družině pod vedením paní vychovatelky Nikoly Baronové. Děti ze sedmého oddělení společně s rodiči dlabali dýně a vytvářeli různá strašidla podle připravených předloh. Velkým překvapení pro rodiče a děti byl připravený dětský punč. Společný podvečer se vydařil a rodiče ho velmi kladně hodnotili.
Nikola Baronová


LUCERNIČKY PLNÉ STRAŠIDEL
Lucerničky plné strašidel se rozsvítily před školou 11. 10. 2022. Lucerničky vyrobili společně se svými rodiči a prarodiči děti ze sedmého oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Nikoly Baronové.


VYVÝŠENÉ ZÁHONY – PRACOVNÍ ČINNOSTI
V prostorách u velké tělocvičny bylo umístěno osm vyvýšených záhonů, které budou využity pro pěstování zeleniny. O záhony se budou starat převážně žáci šestých a sedmých ročníků v rámci předmětu – pracovní činnosti. O jeden záhon se budou starat žáci ze školní družiny, ti budou pěstovat dýně pro své podzimní dílničky.Na celém pozemku byly umístěné retenční nádrže na dešťovou vodu, které budou zajišťovat zásobu vody pro zalévání záhonů.


MALÍ METEOROLOGOVÉ 2
Dne 7. 10. 2022 proběhlo vyhodnocení školního roku 2021/2022.Žáci jednotlivých tříd prezentovali svůj plakát s měřením venkovních teplot a úhrnem srážek. Zástupce třídy seznámil přítomné s výsledky daného měsíce – nejvyšší a nejnižší teplota v měsíci a který den nejvíce pršelo. Setkání jsme zakončili na školním dvoře, tam starší žáci ukázali mladším spolužákům, kde je umístěný srážkoměr a teploměr. Společná hodina se všem moc líbila, přispěla nejen k navázání dobrých vztahů mezi žáky z jiných tříd, ale také k vzájemnému předávání informací. I v letošním školním roce 2022/2023 budou žáci z prvního stupně měřit venkovní teplotu a úhrn srážek.
VENKOVNÍ UČEBNA MALÁ A VELKÁ
Na jaře 2022 jsme mohli díky projektu „Efektivní využití školního prostranství“ realizovaného ve spolupráci s MŽP a SFŽP začít učit venku a pořádat různé akce v rámci školy i pro veřejnost. Na školním dvoře se vybudovaly dvě nové učebny „VELKÁ a MALÁ“. Jsou vybaveny stoly, lavicemi, školní tabulí, úložnými boxy na podsedáky, podsedáky a podložkami na psaní. Učebny jsou plně vybaveny pro čtyřiadvacet žáků. V měsíci květnu a červnu zde probíhala výuka, která byla pro žáky příjemným zpestřením a velmi ocenili, že mohou být venku. Pro učitelé bylo přínosem velké prostranství k učebnám, které využili pro skupinové práce, tvoření z přírodních materiálů a různé hry. Štěpánka Frýbová
PODZIMNÍ DÍLNIČKY
Dne 19. 9. 2022 se ve školní družině v oddělení paní vychovatelky Lenky Křížové konaly „Podzimní dílničky“. Děti se svými rodiči vyráběli podzimní dekorace převážně z přírodních materiálů (kaštanů, listí, šišek, šípků a jeřabin), které děti samy nasbíraly. Rodič i děti si společné odpoledne moc užili a všichni si odnášeli nejen dobrou náladu, ale i výrobek, kterým si vyzdobí svůj domov.


UKLIĎME ČESKO
Dne 15. 9. 2022 jsme se opět zapojili do celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“. Tato akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Žatec A SFŽP. Uklidili jsme Kapucínskou zahradu a připravili na jí na městskou akci ŽATECKÉ DVORKY. V rámci této akce jsme rovněž uklidili školní dvůr, shrabali záhony a vyčistili kompostér. V pátek dostali všichni žáci od pana ředitele za odměnu balíčky, které pro nás připravili sponzoři školy a Městský úřad Žatec. VŠEM MOC DĚKUJEME.


JARO NA ZAHRADĚ 2 – ŠKOLENÍ UČITELŮ
21. 6. 2022 - Školení JARO NA ZAHRADĚ 2 bylo zaměřené na dokončení projektu, zejména na výsadbu stromů, keřů a trvalek. Diskuse probíhala rovněž nad osázením bylinkové zahrádky a nad osázením vyvýšených záhonů. Školením nás opět provázela Ing. Lenka Bennerová.


JARNÍ MINIDÍLNY
Dne 9. května 2022 proběhly na školním dvoře JARNÍ MINIDÍLNY, které pořádaly děti ze čtvrtého oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Venuší Fraňkovou. Maminky a babičky si se svými dětmi vyrobily malou jarní dekoraci. Zároveň si pro ně děti připravily dárek ke Dni matek.


UKLIĎME ČESKO
V rámci projektu EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO PROSTRANSTVÍ jsme se zapojili do akce UKLIĎME ČESKO. Úklid proběhl dne 8. 4. 2022 v areálu letního kina. V letním kině se žáci rozdělili do skupin a jednotlivé skupiny uklízely svoje sektory. Při úklidu se našlo i několik kuriózních věcí (stará osvětlovací lampa, poutač občerstvení atd). Počasí bylo většinu času teplé a nálada výborná. Uklidilo se celé letní kino a je připravené na kulturní akce v letošní sezóně. Žáci dostali jako poděkování od paní zástupkyně Mgr. Šárky Hamranové diplom Ukliďme Česko a sladkosti, které zaplatili sponzoři školy.


NOVÉ BYDLENÍ PRO PTÁČKY
Na školní zahradě je umístěno deset nových ptačích budek, které vyrobili žáci ze školní družiny paní vychovatelky Zdeňky Kobelčukové. Ptačí budky byly zakoupeny jako skládačka, a tak jejich výroba nebyla obtížná. S umístěním na stromy jim pomáhali starší spolužáci ze sedmé třídy pod vedením pana učitele Mgr. J. Vostrého.


MALÍ METEOROLOGOVÉ
Malými meteorology jsou žáci prvních, druhých a čtvrtých ročníků. Každá třída sleduje v určeném měsíci venkovní teploty a úhrn srážek, vše zapisují do tabulek a na konci měsíce vyhodnotí, nejteplejší a nejchladnější den a den s největším množstvím srážek.


ZMAPOVÁNÍ STROMŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Žáci třetích ročníků začali na podzim mapovat stávající stromy na školní zahradě. U každého stromu změřili obvod a průměr, vše zapsali do připravených tabulek, strom rovněž označili českým názvem. Pokračovat budou na jaře, kdy stromy opět přeměří a jednotlivé rozměry porovnají.


JARO NA ZAHRADĚ – ŠKOLENÍ UČITELŮ
9. června 2021 se uskutečnilo školení učitelů pod vedením zahradní architektky paní Ing. Lenky Benerové. Školení bylo zaměřené na sázení a pěstování stromů, okrasných keřů, bylinek a trvalek. Dále nám lektorka ukázala typy a techniky řezu u růží a okrasných keřů. Poslední část školení byla vyhrazena na dotazy.
  Zpět na předchozí stránku