Školní družina - Roční plán
Zaměření a cíle školní družiny:

 

Ve školním roce 2023-2024 předpokládáme 6 oddělení školní družiny.

Budeme nadále pokračovat v rozvíjení schopností a dovedností žáků v různých zájmových

činnostech a učit je efektivně a smysluplně trávit volný čas. Zabezpečíme žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů.

Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny.    

Cílem ŠD je, aby do ŠD děti chodily rády, neboť zde bude vládnout  pohoda, přátelství, spolupráce a kamarádství. Budou jim vytvářeny příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry.

Chceme připravit děti po stránce vědomostí a dovedností, zajistit harmonický tělesný i duševní vývoj. Děti je třeba aktivně zapojovat do všech činností ve ŠD. Vést děti k samostatnosti, umět se dívat kolem sebe, tvořivě přemýšlet a jednat, ochotně přijímat i dávat, rozvíjet se, učit se novým věcem, umět čelit problémům a učit se je řešit. Umět pracovat ve skupinách i individuálně. Spontánní i řízené činnosti jsou ve vzájemné vyváženosti.

Zaměříme se zvláště na tělesnou činnost a pobyt žáků na čerstvém vzduchu, upevňování zdraví a odolnost organizmu, odstraňování únavy žáků z vyučování, podporování zdravé soutěživosti. K tomu budeme využívat prostor školního dvora, sportovní stadion Mládí a tělocvičnu.

Mezi pravidelné akce školní družiny patří plavání (1x za čtrnáct dní v bazénu Obchodní akademie), 1x měsíčně divadelní představení v Městském divadle a sportovní hry v tělocvičně školy (každý den od 15,00 do 16,00 v případě špatného počasí).

Soustředíme  se na komplexní vychovatelskou činnost orientovanou na specifické potřeby dětí a věkové skupiny, logické myšlení a motoriku dětí.

Budeme se podílet na tvorbě školních vzdělávacích plánů, na které bude naše výchovná činnost navazovat tematicky.

Cílem práce vychovatelek ve školní družině je žák, možnost jeho seberealizace. Proto berou ohled na přání žáka a k dalším činnostem jej vhodně motivují, ale do žádné z nich ho nenutí. 

V rámci rekreace by měly mít denně příležitost k činnostem dle vlastního přání.

Vychovatel přihlíží k přání dětí, umožňuje jim aktivní podíl na plánování, co nejméně užívá příkazů  a zákazů, nikdy neodmítne dítě vyslechnout, promluvit si s ním. Výchovu směřovat k rozvoji osobnosti dítěte.

 

V Žatci 1.9.2023                                                          Zpět na předchozí stránku